dissabte, 12 de juny de 2010

BASES DEL VIII PREMI D’INVESTIGACIÓ DE L'IEVA

L'lnstitut d'Estudis de la Vall d'Albaida, en col·laboració amb l’Excel·lentíssim Ajuntament d'Ontinyent, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i la Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, convoca VIII PREMI D'INVESTIGACIÓ, amb I'objectiu d'ajudar a la realització d'estudis sobre la realitat comarcal que contribuïsquen a un millor coneixement prospectiu de la Vall d'Albaida i, si és el cas, de la seua interrelació amb l’exterior.
El premi consisteix en una beca de 3.000 euros al projecte d'investigació original que tracte sobre algun dels temes següents: socioeconomia, sociologia, política (interrelació amb les comarques centrals valencianes, vertebració comarcal...), patrimoni, cultura, art, educació, infraestructures (el tren, comunicacions viàries...), recursos naturals (sostenibilitat, aigua,....) o d'altres, sempre que estiguen referits a la Vall d'Albaida, al seu passat, al present o fent projectes de futur. El jurat podrà declarar-lo desert si estima que cap dels treballs és mereixedor del premi.

Les persones que hi desitgen participar hauran de presentar els projectes abans del dia 15 de novembre a la seu de I'IEVA (C/ de sant Francesc, núm. 8-3r-6a 46870 Ontinyent). Els projectes hauran de portar la documentació següent: una sol·licitud amb les dades del participant, una memòria sobre el treball a realitzar (tema, justificació, objectius, fonts, metodologia) i el currículum vitae del sol·licitant.

La resolució del concurs es farà pública abans del 31 de desembre de 2010 pel jurat que amb aquesta finalitat es nomenarà, configurat per cinc membres de prestigi reconegut entre la comunitat científica, I'alcaldessa d'Ontinyent, el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, el president de Caixa Ontinyent o les persones en què cadascú delegue. La presidenta de I'IEVA actuarà com a presidenta del jurat.

El treball definitiu, que no podrà haver estat publicat tot o en part anteriorment a la seua presentació, amb una extensió mínima de 100 fulls DIN A4, escrits a doble espai, s’haurà de lliurar en paper i en suport informàtic, en condicions per a l’edició immediata (inclosos gràfics, quadres, apèndix i bibliografia), redactat en valencià, a la seu de l’IEVA en un període màxim de 2 anys des de la resolució del concurs.

L'IEVA es reserva el dret de publicació del treball guanyador, si ho estima adient, durant el termini màxim de dos anys, a comptar des de la data de Iliurament de l’original, amb la facultat de publicar-ne un extracte. La publicació es farà en valencià, però podrà publicar-se, a més a més, en qualsevol altre idioma que I'IEVA considerare oportú. L’autor del treball premiat cedirà a l’IEVA el permís per a publicar-lo en la pàgina web de l’entitat.
Ontinyent (la Vall d’Albaida), juny de 2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada